KOOLITUSTINGIMUSED JA ÕPPEKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. BeautyboosterPRO OÜ korraldab täiendkoolitusi täiskasvanutele.

1.2. Ettevõte järgib täiskasvanute koolituse seadust ja muid vastavaid juhendmaterjale.

1.3. Koolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides, mis vastavad sotsiaalministri määrusele tulenevalt «Rahvatervise seaduse» paragrahvi 8 lõike 2 punktist 12. Koolitused viiakse läbi koolituse ka tellija ruumides või renditavates ruumides.

1.4. Koolituse kestust mõõdetakse akadeemilistes tundides (üks tund = 45 minutit).

1.5. Koolitused on peamiselt grupipõhised, individuaalõppe korral koostatakse õppekava vastavalt õppija vajadustele.

1.6. Õppetöö toimub eesti või inglise keeles.

1.7. Ettevõte ei vastuta osalejate terviseseisundi eest.

2. ÕPPEKORRALDUS

2.1. Õppijate vastuvõtt ja väljaarvamine

2.1.1.  Registreerumine:

 • Registreerumine toimub BeautyboosterPRO OÜ veebilehel, e-posti teel, sotsiaalmeedias või telefoni teel.
 • Ettevõte annab registreerunutele tagasisidet hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
 •  Registreerumine kinnitatakse pärast arve tasumist.

 

2.1.2. Koolitusgrupi komplekteerimine:

 • Koolitusgrupid moodustatakse vastavalt registreerumisele.
 • Õppijatele saadetakse enne koolituse algust täpsem info.
 • Ettevõttel on õigus teha ajakavas muudatusi ja vajadusel edasi lükata.
 • BeautyboosterPRO OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest teavitatakse registreerunuid telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

 

2.1.3. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamine:

 • Õppija arvatakse grupist välja sooviavalduse alusel või arve maksmata jätmisel.
 • Kui osalemine pole võimalik, tuleb sellest viivitamatult teavitada Beautybooster PRO OÜ-d  läbi selle kodulehel märgitud e-kirja või telefoni teel.
 • Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda koolitusel täies mahus.
 • Ettevõttel on õigus osaleja välja arvata, kui ta häirib teisi või käitub ebasobivalt.

 

2.2. Õppetasu maksmine ja tagastamine

2.2.1. Õppetasu maksmine, sellest vabastamine ning koolitustest loobumine:

 • Õppetasu tuleb tasuda 7 päeva jooksul arve saamisest.
 • BeautyboosterPRO OÜ saadab registreerunud isikutele/asutusele koolituse toimumist e-kirjaga arve ning see kuuluvad tasumisele 7 päeva jooksul peale väljastamist.
 • Koolituste eest on võimalik tasuda osamaksetena, mida vahendab ESTO (vaata võimalusi: https://pro.beautybooster.ee/esto-makseviisid/).
 • Õppetasu suurust ei muudatakoolituse vältel.
 • Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust või e-koolituse puhul online video ülekannet, lisaks enamasti ka õppematerjale ja tõendit, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti.

.

2.2.2. Tagastamine:

 • Tühistamisel või muutmisel tagastatakse tasu, kui teatatakse vähemalt 7 tööpäeva enne koolitust.
 • Vähem kui 6 tööpäeva etteteatamisel tasu ei tagastata.
 • Kui koolitus ära jääb BeautyboosterPRO OÜ tõttu, tagastatakse tasu täies mahus või lepitakse kokku uued kuupäevad.
3. OLULISED TINGIMUSED ÕPPEKORRALDUSE JAOKS

3.1. Õppija õigused ja kohustused 

Õppijal on õigus:

 • saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
 •  saada BeautyboosterPRO OÜ kodulehel kirjeldatud koolitust ettenähtud mahus ja kohas pärast õppemaksu tasumist;
 • nõuda õppemaksu tagastamist BeautyboosterPRO OÜ tõttu ära jäänud koolituse eest;
 •  lahkuda omal soovil enne koolituse lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
 • saada koolituse 100% läbimisel osalemist kinnitav tõend.

Õppija on kohustatud:

 • tasuma õppemaksu õigeaegselt;
 • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
 • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele või koolituse toimumiskoha korraldustele;
 • mitte filmima, pildistama ega muul kopeerima ega salvestama koolituse õppevahendeid, materjale ja koolituse läbiviimist.

 

3.2. Tõendite väljastamine

 • Väljastatud tunnistused ja tõendid on üldjuhul paberkandjal või digitaalsed, nummerdatud ning BeautyboosterPRO OÜ peab nende üle arvestust.
 • BeautyboosterPRO OÜ tõendid sisaldavad järgmisi andmeid:

   - koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;

  - koolituse nimetus;

  - täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;

  - tõendi või tunnistuse väljaandmisekuupäev;

  - tõendi number ning koolitaja nimi.

 

3.3. Õppekavarühmad

 • Sihtgrupiks on alustavad ja juba tegutsevad ilutegijad sh kosmeetikud, ripsme- ja kulmutehnikud jt iluteenuseid pakkuvad või nende pakkumist alustavad isikud.

 

3.4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

 • Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on BeautyboosterPRO OÜ poolt õppegruppi arvatud.
 • Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse registreerimislehel.
 •  

3.5. Õppematerjalid

 •  Koolitustel kasutatavate ettekannete toetamisel on enamasti abiks ka materjalid paberkandjal, mis jagatakse osalejatele, kui see pole korraldatult teisiti (edastakse abimaterjale elektroonselt koolituse tellijale, kes vastutab paljuduse ning materjalide valmisoleku eest).
 • Koolitusel kasutatavad meetodid ning jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Antud meetodite ning materjalide omandiõigus kuulub koolitajatele, BeautyboosterPRO OÜ-le. Koolitusmaterjale ei tohi kasutada, levitada, muuta, eksponeerida, müüa ja rentida ega avalikult näidata ilma BeautyboosterPRO OÜ kirjaliku loata.
4. KOOLITUSTE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

4.1. Koolitajate kvaliteedi tagamine

 • BeautyboosterPRO OÜ koolitaja on kõrgharidusega, erialalise kutseharidusega ja omab vähemalt 3 aastast töökogemust koolitatavas valdkonnas.

 • Koolitaja iseloomustuse ning senise kogemusega on võimalik tutvuda ettevõtte kodulehel (beautybooster.ee/meist/).

 

4.2. Koolituste õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Õppekavad koostatakse vastavalt seadustele ja koolitusvajadustele.
 •  BeautyboosterPRO OÜ läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse tutvustuse juures.
 •   BeautyboosterPRO OÜ sätestab koolitustes vähemalt järgmised andmed:

- õppekava nimetus;

- õppeeesmärk;

-  õpiväljundid;

- sihtgrupp;

- õppekeel;

- õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

-  õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

- õppe sisu;

- õppekeskkonna kirjeldus;

- õppemeetod;

- õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

- nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;- koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

 • Koolituse õppekava koostamisel lähtutakse antud sihtgrupi vajadustest. Õppekavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks võib BeautyboosterPROi OÜ teha õppemeetodi ja -materjalide osas jooksvaid muudatusi, saavutamaks õppeeesmärk konkreetse sihtgrupi puhul.
 • Õppekavasid vaatab BeautyboosterPRO PÜ regulaarselt üle ning teeb muudatusi, lähtudes valdkonna uuendustest ning tellijate soovidest.
 • Koolitused on avalikustatud BeautyboosterPRO OÜ kodulehel (https://pro.beautybooster.ee/koolitused/).

 

4.3. Tagasiside küsimine

 • Iga koolituse lõpus annavad osalejad kirjaliku tagasiside, kus hinnatakse koolituse sisu, koolitajat ja koolituse korraldust. Samuti saavad osalejad teha ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks. 

 

 4.4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused

 • Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides, mis vastavad sotsiaalministri määrusele tulenevalt «Rahvatervise seaduse» paragrahvi 8 lõike 2 punktist 12.Tellitud koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides.
 • Ruumid peavad olema ventileeritavad (sundventilatsiooniga või võimalusega avada aknaid), piisava valgusega ning adekvaatse temperatuuriga (so 16-22 kraadi).
 • Õppekeskonna valimisel lähtubBeautyboosterPRO OÜ salongide puhul paindlikkuse printsiibist – kui salongis on endal koolituse läbiviimist võimaldavad ruumid, siis kasutatakse neid (säästetakse osalejate aega ning transpordikulusid).
 • E-õppekeskkonnana on BeautyboosterPRO OÜ kasutuses Zoom keskkond. Koolitusel osalemiseks vastavad ligipääsud tagab Beautybooster PRO OÜ ning osalejatele nõutavaks eeltingimusteks on internetiühendus ning arvuti (video ning helisüsteemide) toimimine.
5. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

5.1. Kõik kaebused seoses antud koolitustingimuste ja õppekorraldusega ning koolitaja kohta tuleb esitada BeautyboosterPRO OÜ esindajale koheselt. Probleem lahendatakse kahepoolsel kokkuleppel esimesel võimalusel kuni 5 tööpäeva jooksul.

5.2. Kui pooled koheselt kokkuleppele ei jõua, tuleb intsident fikseerida kirjalikult ning selle allkirjastavad mõlemad osapooled.

5.3. Koolitatava poolt esitatud kaebuse käsitlemiseks on BeautyboosterPRO OÜ esindajal aega 14 tööpäeva.

5.4. Kui BeautyboosterPRO OÜ ja osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamusi või vaidluseid ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, siis pöödutakse nendega Harju Maakohtu poole.